Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Цахилгаан эрчих хүчний үнэ тарифууд

Үнэ тариф:

Цахилгаан зарцуулалтын төлбөрийн тооцоог Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос баталсан үнэ тарифаар хийнэ.

Нэг квт.ц цахилгаан эрчим хүчний үнэ / НӨАТ-гүй /

Сарын нийт хэрэглээний  150 квт.ц хүртэлх хэрэглээг – 98,40 төг квт,ц

Сарын нийт хэрэглээний 151 квт.ц болон түүнээс дээш хэрэглээг  -118,20 төг квт,ц

Ахуйн тоолуургүй хэрэглэгчийн төлбөр тооцох сарын дундаж хэрэглээг -  350 квт.ц

Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тариф / 3.95 төг  квт.цаг / -ыг цахилгаан тариф дээр нэмж тооцно.

ААН-ийн үнэ тариф:

Цахилгаан зарцуулалтын төлбөрийн тооцоог Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос баталсан үнэ тарифаар хийнэ:

- Нэг кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний үнэ – 128.50 төг/квт,ц

2 тарифт тоолууртай

- Өдрийн хэрэглээ- 104.30 төг / өглөөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг хүртэл/  

- Орой, шөнийн хэрэглээ  - 77.10 төг  /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл /

3 тарифт тоолууртай

- Өдрийн хэрэглээ -  128.50 / өглөөний 06.00 цагаас оройн 17 цаг хүртэл /

- Оройн хэрэглээ – 209.80  /оройн 17 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл /

- Шөнийн хэрэглээ – 77.10 / шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл /

Ноён, Сэврэй сумдын хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф

Үйлдвэр, аж ахуй нэгж болон бусад байгууллага, айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг / НӨАТ-гүй / ангиллаас нь хамааруулж төлбар тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно.

 

 

 

Ангилал

 

Хэмжих нэгж

 

Тариф

 

1

 

 

Төсвийн байгууллага

 

Төг/квт.ц

 

268.30

2

Аж ахуйн нэгж байгууллага

Төг/квт.ц

156.30

3

Айл өрх

Төг/ квт.ц

122.20

 

Суурь хураамж 2000 төгрөг

НӨАТ 200 төгрөг

МҮОНТ хураамж 850

Баримт 50 төгрөг

СЭХ дэмжих төлбөр квт тутамдаа 3.95 төгрөгөөр тооцож авдаг

НӨАТ : Хэрэглэсэн цахилгааны мөнгөн дүнгийн 10 хувь

Хог хураамж зуны улиралд 1500 төгрөг, өвлийн улиралд 2000 төгрөг

НӨАТ: Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих төлбөрөөр гарсан мөнгөн дүнгийн нөат эдгээр хураамжууд цахилгааны мөнгөн дээрэс нэмж ордог сар бүр

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх