ТЕНДЕР

ТЕНДЕР

- Тендерийн хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх; - Тендерт оролцогчийн материал холбогдох баримт бичгийг хуулийн дагуу бүрдүүлэх; - Тендерийн бичиг баримт боловсруулах; - Тендерийн маргааныг эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлэх ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, өмгөөлөгчөөр оролцох.     [ ... ]