ЭРХ ЗҮЙН МАГАДЛАН ДҮГНЭЛТ

ЭРХ ЗҮЙН МАГАДЛАН ДҮГНЭЛТ

Эрх зүйн магадлан дүгнэлтийн учир холбогдол нь Эрх зүйн харилцаанд оролцогчдод тухайн зүйлийн талаар үнэн зөв, эргэлзээгүй мэдээллийг өгөөд зогсохгүй, уг мэдээллийг үндэслэн эцсийн шийдвэр гаргахад нөлөөлдөгт оршино.  Эрх зүйн магадлан дүгнэлтийг дараах хүрээнд хийнэ. - Газар, барилга байгууламж гэх зэрэг үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авах, хөрөнгө оруулалт хийх, хамтран ажиллах гэж байгаа бол; - Компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх гэж байгаа бол; - Компанийн хувьцааг бүхэлд нь эсхү [ ... ]