ТӨЛӨӨЛӨЛ

ТӨЛӨӨЛӨЛ

   Аливаа этгээдэд шүүх, хуулийн байгууллагуудаас гадна бусад төрийн захиргааны болон орон нутгийн байгууллагуудад, түүнчлэн бизнесийн харилцаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн харилцах хэрэгцээ, шаардлага гардаг.

Бид энэхүү шаардлагын үүднээс Үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор хуульд заасны дагуу төлөөллийн үйл ажиллагаа явуулж байна.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙГ БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНИЙ ӨМНӨ ТӨЛӨӨЛӨХ

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙГ БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНИЙ ӨМНӨ ТӨЛӨӨЛӨХ

-Улсын бүртгэлийн байгууллагад төлөөлөх; -Оюуны өмчийн байгууллагад төлөөлөх; -Гадаадын иргэн, харьяатын байгууллагад төлөөлөх; -Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлөөлөх; -Гаалийн байгууллагад төлөөлөх; -Татварын байгууллагад төлөөлөх; -Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад төлөөлөх; -Аймаг нийслэл, сум дүүргийн Засаг даргын тамгын газар...