БАНК, САНХҮҮ, ТАТВАР, ДААТГАЛ

БАНК, САНХҮҮ, ТАТВАР, ДААТГАЛ

ЗӨВЛӨГӨӨ: -Банк санхүү, татвар, даатгалын хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх; -Татварын улсын байцаагчийн актын хууль зүйн үндэслэлийг магадлах; -Татварын маргааныг шийдвэрлүүлэх асуудлаар зөвлөгөө өгөх; -Даатгалын нөхөн төлбөр гаргуулах талаар зөвлөгөө өгөх   БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАХ: -Татварын маргаан таслах комисст хандах өргөдөл, гомдлын төсөл боловсруулах, хянах. [ ... ]