Иргэний хууль дахь холбоос үгийн хэрэглээний тухай

    Тухайн өгүүлбэрийг буруу найруулснаас утга, агуулгын хувьд зөрүүтэй байдал үүсдэг. Энэ байдал иргэд, аж ахуйн нэгж хоорондын гэрээ хэлцлийн түвшинд түгээмэл ажиглагддагаас гадна хууль тогтоогчид ч өөр өөрөөр тайлбарлан хэрэглэж байна.

     Монгол хэлний холбоос үгийг Иргэний хуульд хэрхэн хэрэглэсэн байдаг, энэ талаар нэгмөр ойлголттой болох шаардлага хэрэгцээний талаар ЭНД дарж танилцана уу.