ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ МАРРАКЕШИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРТ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ПРОТОКОЛД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДЖЭЭ.

    Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн тогтоолоор Дэлхийн Худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протоколд Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр нэгдэн шийдвэрлэсэн байна.