МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ХЭСЭГ ХүчИНГүЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

    Монгол улсын засгийн газрын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийг Улсын их хурлаас 2016 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр баталж, уг хуулийг олон улсын гэрээний тухай хууль / Шинэчилсэн найруулга/хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхэлж дагаж мөрдөхөөр заасан байна. Энэ хуулиар Монгол улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийг хүчингүй болсонд тооцжээ.